Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od początku swojej działalności Dossier Sp. z o. o. świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich jak również spółek z kapitałem zagranicznym, prowadzących różnorodną działalność: handlowa, deweloperska, produkcyjna, usługowa, finansowa, eksportowa i importowa.

Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i jej późniejszymi zmianami. W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy miedzy innymi:

punktor

Ustalenie rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania,

punktor

Określenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej,

punktor

Sporządzanie dokumentów niezbędnych do zaksięgowania kosztów i przeksięgowań na kontach,

punktor

Przejmowanie dokumentów źródłowych sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym przez pracownika klienta,

punktor

Informowanie o błędach w dostarczanych dokumentach,

punktor

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej, dekretowanie dokumentów,

punktor

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT,

punktor

Rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie miesięcznych deklaracji podatkowych - VAT-7,

punktor

Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

punktor

Przekazywanie informacji o wysokości podatków najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem płatności,

punktor

Wprowadzanie dokumentów do programu księgowego,

punktor

Prowadzenie korespondencji z dostawcami i odbiorcami, dotyczącej potwierdzeń sald na koniec roku obrotowego,

punktor

Sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

punktor

Sporządzenie zamknięcia rocznego,

punktor

Przygotowania rocznego sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, deklaracje PIT,

punktor

Zamknięcia ksiąg handlowych na koniec okresu sprawozdawczego,

punktor

Przygotowywania miesięcznych raportów,

Prace dodatkowe

punktor

Uczestniczenie w badaniu bilansu,

punktor

Przygotowywanie sprawozdań GUS i NBP,

punktor

Uczestniczenie w ewentualnych kontrolach podatkowych,

punktor

Przygotowanie opinii i konsultacji księgowych i podatkowych. ewidencji podatku od towarów i usług VAT,

punktor

Sporządzenie sprawozdań finansowych dla Urzędów Skarbowych, Urzędów Statystycznych, banków, Sądów Rejonowych,

punktor

Przygotowanie planu amortyzacji,

punktor

Opracowanie Zakładowego Plany Kont dla potrzeb konkretnej Firmy,

punktor

Dokonanie zmian w urzędach dotyczących, siedziby zleceniodawcy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2. Usługi płacowe

Przekazanie prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu jest często dla usługodawcy gwarancją obniżenia kosztów własnych, przeniesienia odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny i zachowania poufności danych.

Prowadzenie płac przez DOSSIER obejmuje:

punktor

utworzenie kartoteki spółki i dla każdego pracownika w programie płacowym,

punktor przygotowanie listy płac i biuletynów płacowych (indywidualnych pasków placowych),
punktor wprowadzenie do systemu umów zleceń zawartych przez Klienta,
punktor rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
punktor

obliczanie wszelkich składników wynagrodzeń (świadczeń/nadgodziny, premie, dodatki, nagrody, ekwiwalenty, odprawy, urlopy, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, itp...),

punktor rozliczanie umów zleceń i innych umów cywilnoprawnych,
punktor dokonywanie zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców w ZUS,
punktor

przygotowywanie deklaracji i raportów miesięcznych dla ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4),

punktor przygotowywanie deklaracji PFRON,
punktor

przygotowywanie rocznych deklaracji pracowników, zleceniobiorców (PIT 11, PIT 40, PIT 8B),

punktor przygotowywanie deklaracji zryczałtowanego podatkowego od osób fizycznych (PIT 8A),
punktor przygotowanie i dokonanie przelewów bankowych dla pracowników, dla ZUS, na podatek dochodowy od osób fizycznych, na PFRON,
punktor

podpisywanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS, deklaracji i raportów ZUS, deklaracji podatkowych, deklaracji PFRON na podstawie specjalnego upoważnienia i po dostarczeniu do DOSSIER Sp. z o. o. pieczątki firmowej.

Dokumenty przekazywane zleceniodawcy w uzgodniony sposób w ustalonym dniu każdego miesiąca.

 Czynności dodatkowe:

punktor

prace na zlecenie firm prowadzących badania sprawozdań finansowych,

punktor

sporządzanie sprawozdań dla GUS,

punktor

wydawanie opinii w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,

punktor

dodatkowe zestawienia dotyczące płac na życzenie klienta,

punktor

inne raporty zw. z kadrami i placami,

punktor

udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP

Czynności dodatkowe, wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim ustaleniu wynagrodzenia i zaakceptowaniu go przez Klienta.

Miejscem prowadzenia płac - jest siedziba DOSSIER Sp. z o. o.

 

 

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Badanie sprawozdań

 

Audyt podatkowy

 

Doradztwo

 

Wyceny

 

Usługi

 

Klienci

 
     
   
     
     
     
     
     
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654