Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

Audyt podatkowy

Cel audytu podatkowego

Podstawowym celem audytu podatkowego jest dokonanie diagnozy rozliczeń podatkowych.

 

Audyt podatkowy powinien w szczególności wskazać nieprawidłowości lub operacje charakteryzujące się ryzykiem, określić skutki ewentualnych korekt, gdyby zostały wprowadzone przez organy kontrolne, a także wskazać sytuacje, które nie stanowią naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale ze względu na okoliczności, mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Celem audytu podatkowego jest również wskazanie rozwiązań prawidłowych lub ograniczających  zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

Audyt podatkowy wykonywany jest przez grono doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Podstawą audytu jest ścisła współpraca z Klientem, dyskutowane są wszelkie wątpliwości, także w zakresie nieobjętym audytem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź identyfikacji zagrożenia, prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka.

Zakres audytu podatkowego:

  1. tytuły zobowiązań budżetowych:

punktor

podatek dochodowy od osób prawnych,

punktor

podatek dochodowy od osób fizycznych,

punktor

podatek od towarów i usług,

punktor

ubezpieczenia społeczne,

punktor

podatki i opłaty lokalne,

punktor

inne określone przez Klienta.

  1. obszary działalności:

punktor

inwestycje,

punktor

marketing i reklama,

punktor

należności,

punktor

rozliczenie produkcji,

punktor

inne wskazane przez Klienta.

  1. operacje lub zdarzenia gospodarcze.
     

Ramowy zakres prac realizowanych podczas audytu podatkowego

Podatek od towarów i usług:

punktor

Analiza rodzajów działalności pod kątem zastosowania stawek podatku od towarów i usług.

punktor

Analiza faktur VAT zakupu i sprzedaży z punktu widzenia zakwalifikowania ich do odpowiednich okresów podatkowych i ujęcia w rejestrach VAT.

punktor

Definiowanie zdarzeń  z podmiotami powiązanymi i sprawdzenie prawidłowości zastosowanych podstaw opodatkowania.

punktor

Rozpoznawanie zdarzeń nietypowych, nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, transakcji  zawartych z pracownikami.

punktor

Prawidłowość deklarowania i zapłaty  podatku od towarów i usług.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

punktor

Analiza dowodów w tym umów z kontrahentami, pod kątem prawidłowości dokumentowania zdarzeń podatkowych: przychodów i kosztów uzyskania.

punktor

Analiza prawidłowości kwalifikowania przychodów i kosztów do okresów podatkowych.

punktor

Rozpoznawanie kosztów nie stanowiących uzyskania przychodów.

punktor

Rozpoznawanie zdarzeń z podmiotami powiązanymi i sprawdzenie prawidłowości kształtowania się przychodów i kosztów w wyniku tych zdarzeń.

punktor

Prawidłowość  deklarowania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

punktor

Analiza dokumentacji podatkowej wymaganej art. 9 ustawy o podatku od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

punktor

Analiza prawidłowości potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikających z umów o pracę,

punktor

Sprawdzenie prawidłowości rozliczania zaliczek od dodatkowych świadczeń pracowniczych płatnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

punktor

Analiza umów o dzieło i umów zlecenia pod kątem potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

punktor

Prawidłowość dokonywanych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

punktor

Prawidłowość sporządzenia rocznych deklaracji podatkowych PIT dla poszczególnych pracowników i osób pobierających wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia.

Ubezpieczenia społeczne:

punktor

Analiza terminowości i prawidłowości zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego,

punktor

Analiza terminowości i prawidłowości deklarowania składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń  pracowniczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

punktor

Analiza terminowości wpłat z powyższych tytułów.

Podatki i opłaty lokalne:

punktor

Analiza prawidłowości deklarowania podatku od nieruchomości i zapłaty tego podatku,

punktor

Zakres opodatkowania podatkiem od środków transportu oraz terminowość jego zapłaty,

Zdefiniowanie zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport z audytu podatkowego, zawierający:

punktor wskazanie nieprawidłowości, wskazanie sytuacji rodzących ryzyka podatkowe,
punktor

rekomendacje rozwiązań prawidłowych lub działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe,

punktor

ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w odniesieniu do wskazanych operacji (opiniowanie wątpliwości zgłoszonych przez Klienta w trakcie prac).

 

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Badanie sprawozdań

 
Audyt podatkowy  
Doradztwo  
Wyceny  
Usługi  

Klienci

 
     
   
     
     
     
     
     
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654