Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

 

1. Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych.

2. Badanie wykorzystania środków unijnych i dotacji.

 

1.

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym ryzyku audytora. W czasie badania kładziemy między innymi szczególny nacisk na prawidłowość i terminowości rozliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i pracodawców, dokonywania opłat lokalnych oraz analiz ekonomicznych i finansowych.

Badanie sprawozdania finansowego zostanie  przeprowadzone na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanych sprawozdaniach finansowych. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania w jednostce  systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Elementem raportu będzie również analiza sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat.

Ponadto w ramach Naszych prac wykonujemy:

punktor

analizę funkcjonowania kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ustalonych procedur w zakresie obiegu i zatwierdzania dokumentacji finansowej,

punktor

nadzorujemy inwentaryzację  i uczestniczymy podczas spisu rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego,

punktor

szczegółową analizę prawidłowości i rozliczeń podatkowych i innych obciążeń na rzecz skarbu państwa – audyt podatkowy,

punktor

pogłębioną analizę wskaźnikową – wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, bilansowe.

W naszej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia badania i wydania opinii. Wagę przywiązujemy również do przekazania Naszym klientom wskazówek odnośnie poprawy organizacji przedsiębiorstwa w zakresie funkcjonowania i struktury organizacyjnej. Chętnie służymy też radą w zakresie problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto zwracamy uwagę na słabe strony wewnętrznej struktury kontrolnej oraz proponujemy sposoby jej ulepszenia.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie ze standardami IDS i przepisami o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta ustanowionymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Proces badania sprawozdania finansowego jest całkowicie zinformatyzowany i przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta z udziałem  aplikantów i asystentów. Na każdym etapie badania Klient jest informowany o jego przebiegu i wstępnych rezultatach. Pozwala to na bieżące usuwanie powstałych niedociągnięć, bez konieczności sporządzania kolejnych wersji sprawozdań finansowych.

Badaniem objęte zostaną wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, informację dodatkową, wstęp do sprawozdania finansowego, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz systemy: kontroli wewnętrznej, rachunkowości, przetwarzania danych oraz księgi i dokumenty będące podstawą sporządzonego sprawozdania.

Zgodność ewidencji analitycznej i syntetycznej oraz danych wykazanych w sprawozdaniu finansowych zbadana zostanie metodą pełną. Badanie przeprowadzone będzie przy zastosowaniu:

punktor

sprawdzenia,

punktor

obserwacji,

punktor

zapytań i potwierdzeń,

punktor

obliczenia i analiz.

W technikach badania opisu systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej wykorzystana zostanie Polityka Rachunkowości, opis zdarzeń, zarządzenia wewnętrzne, obowiązujące urządzenia i druki oraz opisy słowne.

Przy stosowaniu procedur zgodności  wykorzystywana będzie metoda obserwacji, obliczeń i porównań. W procedurach istotności przeprowadzanych na podstawie dowodów rewizyjnych, badania prowadzone będą pod kątem ustalenia kompletności, wyceny, właściwej prezentacji, ujawnienia danych liczbowych i informacji o sprawozdaniu finansowym.

Stosujemy metodę badań wyrywkowych opartych na wyborze celowym i przypadkowym.

W wyniku badania sprawozdania finansowego opracowane zostaną przez DOSSIER Sp. z o.o. następujące dokumenty:

1. Opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych;

2. Raport z badania sprawozdania finansowego;

W przypadku uznanie za zasadne, biegły rewident wystosuje do Zarządu jednostki pismo poufne informujące o spostrzeżeniach i uwagach jakie nasunął się podczas wykonywania prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

Raport będzie w szczególności zawierać stwierdzenie wymagane przepisami art. 65 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Biegły rewident i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

2.

BADANIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I DOTACJI

Audyt jest  przeprowadzany stosownie do postanowień:

punktor

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

punktor

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,

punktor

Wytycznych Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Badanie obejmuje  w szczególności:

punktor

sprawdzenie czy sprawozdania wynikają z ewidencji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu,

punktor

sprawdzenie prawidłowości udokumentowania i kwalifikowania kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu,

punktor

sprawdzenie prawidłowości dokonywania realizacji zadań określonych w projekcie,

punktor

sprawdzenie prawidłowości dokonywanych zamówień towarów i usług oraz prawidłowości zawartych umów,

punktor

sprawdzenie realizacji wydatków za wykonane usługi i zakupione towary oraz realizacji innych kosztów głównie kosztów personelu.

 

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Badanie sprawozdań

 

Audyt podatkowy

 
Doradztwo  
Wyceny  
Usługi  
Klienci  

 

 
     
   
     
     
     
     
     
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654